Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Kateřina Heřmanová, se sídlem Kaprova 42/14,Praha1,11000, IČ 71257721 VelVelis CZ si váží důvěry návštěvníků svých internetových stránek, a proto věnuje mimořádnou pozornost a největší bezpečnostní standardy tomu, aby chránila Vaše osobní údaje před neoprávněným použitím.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, jakož i s účely zpracování, rozsahem zpracování a dobou zpracování osobních údajů. Na tento dokument společnost VelVelis CZ odkazuje na svých internetových stránkách či v katalogu, pokud při jakémkoliv úkonu subjektu dojde ke zpracování – v takovém případě se dané zpracování vždy řídí konkrétním stanoveným účelem.

 

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost VelVelis CZ email. katerina.hermanova@velvelis.cz

U účelu Přímý marketing na žádost – speciální nabídky je správců více z důvodu zasílání různých zajímavých nabídek nejen z oblasti ale rovněž z jiných oblastí.

 

1.1 GDPR

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

 

 2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány pro následující účely, u každého subjektu však pouze pro ty účely, pro které existuje právní důvod zpracování.2.1.

2.1. Soutěže

Marketingové akce, resp. soutěže jsou akce pro provádění přímého marketingu k propagaci zahrnující zejména zasílání informací o nabídce , organizaci soutěží apod. Podstata každé marketingové akce je podrobně vysvětlena v pravidlech k dané akci s tím, že účelem zpracování osobních údajů je vedení dané marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání souvisejících informací, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Právním základem zpracování je souhlas subjektu.

2.2. Plnění smlouvy (objednávka)
Pro účely realizace objednávky subjektu zpracovává společnost Vaše parfémy a kosmetika osobní údaje tak, aby došlo k řádnému plnění uzavřené kupní smlouvy. Účel zahrnuje vyřízení objednávky, dodání zboží, případně následné reklamační řízení, uplatnění záruky či uplatnění jiných nároků subjektu, vymáhání pohledávek

Právním základem zpracování je uzavřená kupní smlouva.

2.3. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům
Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu prováděného zasílání informací o novinkách, resp. zasílání obchodních sdělení všemi způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. včetně zasílání přání k narozeninám zákazníkům. Subjekt bere na vědomí, že za tímto účelem dochází k jednoduché segmentaci (za účelem volby zaslání tištěného katalogu dle předchozí aktivity).

Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem velvelis.cz

2.4. Přímý marketing na žádost – speciální nabídky
Pokud o to subjekt požádá a dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, VelVelis CZ a společnosti uvedené v článku 1 jakožto další správci zpracovávají osobní údaje za účelem provádění přímého marketingu v podobě zasílání informací o novinkách, akcích oblečení velvelis.cz a jiných vybraných informací. Tento účel zahrnuje zařazení do databáze pro provádění přímého marketingu na žádost subjektu, zasílání katalogů, newsletterů, narozeninových přání, dopisů, letáků, resp. obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků a to s nabídkou produktů VelVelis CZ a společností ve skupině VelVelis CZ Subjekt bere na vědomí, že za tímto účelem dochází k segmentaci a profilování (za účelem volby relevantních sdělení je užíván osobní údaj subjektu – např. věk, přechozí aktivita (nákup, účast na akcích)).

Právním základem zpracování je souhlas subjektu.

2.5. Uživatelský účet (registrace)
Pokud o to subjekt žádá, resp. pokud provede registraci, jsou jeho osobní údaje zpracovány za účelem vedení uživatelského účtu. Pravidla vedení uživatelského účtu. Účel zahrnuje historii všech objednávek, zasílání obchodních sdělení včetně elektronických prostředků, funkci zapomenutého košíku, funkci předvyplněného košíku. Subjekt bere na vědomí, že za tímto účelem dochází k jednoduché segmentaci (za účelem volby zaslání tištěného katalogu dle předchozí aktivity).

Právním základem zpracování je souhlas subjektu.

2.6. Zapomenutý košík
Pokud subjekt vyplní e-mail, avšak z technických či jiných důvodů nedokončí objednávku, avšak vyplní svůj e-mail, je mu rozpracovaná objednávka zaslána e-mailem k dokončení.

Právním základem je souhlas v podobě vyplnění e-mailu.

2.7. Dotazy (call centrum, internetový formulář)
Pokud subjekt položí prostřednictvím call centra nebo internetového formuláře dotaz, pak VelVelis CZ zpracuje osobní údaje za účelem vyřízení takového dotazu.

Právním základem zpracování pro tento účel je souhlas.

2.8. Ochrana práv VelVelis CZ
Pokud dojde ke zpracování z důvodu některého ze shora uvedených účelů, pak VelVelis CZ zároveň zpracovává nezbytnou dokumentaci pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro vymáhání pohledávek, pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru, tedy za účelem ochrany práva VelVelis CZ

Právním základem zpracování je oprávněný zájem VelVelis CZ

 

3. Kategorie osobních údajů

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány vždy pouze v nezbytném rozsahu pro daný účel.

3.1. Soutěže
Za účelem marketingových akcí jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, oslovení, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo), soutěžní příspěvek a údaj o účasti. U výherců se navíc jedná o rozsah: údaj o výhře, údaj o předání výhry a soutěžní záznamy.

3.2. Plnění smlouvy (objednávka)
Za účelem realizace objednávky a plnění ze smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, země, telefon, e-mail), údaj o zakoupeném zboží včetně ceny, údaj o reklamacích a uplatnění jiných práv, údaj o úhradě, pohlaví a číslo zákazníka.

3.3. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům
Za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, oslovení, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo), údaje o aktivitě subjektu (zákaznické číslo, údaj o zakoupeném zboží, nákupní preference, údaj o reklamacích a vratkách, údaj o velikosti, údaj o cenové kategorii nákupů, údaj o druhu nakupovaného zboží, údaj o užívání webu), další údaje (údaje zjištěné prostřednictvím cookies a obdobných nástrojů – otvírání newsletterů, odhlášení, preference, náhledy, zájem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálních sítích, účasti v soutěžích, žádosti o katalog), údaje o zvoleném typu platby a způsobu doručení.

3.4. Přímý marketing na žádost – speciální nabídky
Za účelem přímého marketingu na žádost jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zakoupeném zboží, údaje o aktivitě subjektu (zákaznické číslo, údaj o zakoupeném zboží, nákupní preference, údaj o reklamacích a vratkách, údaj o velikosti, údaj o cenové kategorii nákupů, údaj o druhu nakupovaného zboží, údaj o užívání webu), další údaje (údaje zjištěné prostřednictvím cookies a obdobných nástrojů – otvírání newsletterů, odhlášení, preference, náhledy, zájem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálních sítích, účasti v soutěžích, žádosti o katalog), údaje o zvoleném typu platby a způsobu doručení.

3.5. Uživatelský účet (registrace)
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu registračního formuláře, povinnými údaji jsou: e-mail, jméno, příjmení, adresa, číslo popisné, město a PSČ; nepovinnými údaji jsou telefon, datum narození, zákaznické číslo, název firmy, IČ a DIČ. Dále je zpracovávána historie objednávek, údaje o aktivitě subjektu (zákaznické číslo, údaj o zakoupeném zboží, nákupní preference, údaj o reklamacích a vratkách, údaj o velikosti, údaj o cenové kategorii nákupů, údaj o druhu nakupovaného zboží, údaj o užívání webu), další údaje (údaje zjištěné prostřednictvím cookies a obdobných nástrojů – otvírání newsletterů, odhlášení, preference, náhledy, zájem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálních sítích, účasti v soutěžích, žádosti o katalog), údaje o zvoleném typu platby a způsobu doručení.

3.6. Zapomenutý košík
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, zadané zboží (druh, katalogové číslo, cena, velikost, barva), ID objednávky, datum vytvoření obsahu košíku, zákaznické číslo.

3.7. Dotazy (call centrum, internetový formulář)
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu následujícím: jméno, příjmení, dotaz, e-mail, telefonní číslo, adresa. U call centra je nahrávka nahrávána a uchována pouze po dobu 14 dní a to z důvodu oprávněného zájmu VelVelis CZ na zkvalitňování svých služeb.

3.8. Ochrana práv VelVelis CZ
Za účelem ochrany práv VelVelis CZ jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytné dokumentace.  

 

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro daný účel.

4.1. Marketingové akce (soutěže)
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání marketingové akce, tedy po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

4.2. Plnění smlouvy (objednávka)
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky, dodání zboží a následně případně za účelem reklamačního řízení, dále po dobu, po kterou mohou být uplatněny nároky kupujícího nebo prodávajícího, nejdéle po dobu tří let, což je doba po kterou mohou být nároky uplatněny. Po uplynutí doby tří let budou uchovány pouze daňové doklady a související dokumenty na základě právní povinnosti vyplývající ze zákona o daních z příjmů.

4.3. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům
Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá oprávněný zájem Vaše parfémy a kosmetika, tedy po dobu neurčitou, resp. do podání námitek proti přímému marketingu ze strany subjektu, na základě kterých bude zpracování ukončeno.

4.4. Přímý marketing prováděný na žádost – speciální nabídky
Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány do odvolání souhlasu ze strany subjektu.

4.5. Uživatelský účet (registrace)
Osobní údaje udělené při registraci jsou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu, do jeho zrušení dle pravidel uvedených zde.

4.6. Zapomenutý košík
Údaje budou uchovány pouze po dobu dvou týdnů, resp. do odvolání souhlasu.

4.7. Dotazy (call centrum, internetový formulář)
Za tímto účelem, pro navázání komunikace a řádné vyřízení dotazu budou osobní údaje uchovány nejdéle po dobu dvou měsíců, resp. do odvolání souhlasu.

4.8. Ochrana práv VelVelis CZ
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k ochraně práv a oprávněných zájmů Vaše parfémy a kosmetika. Osobní údaje jsou v omezeném rozsahu zpracovávány po dobu, po kterou může být provedena kontrola orgánů dozoru, tedy po dobu tří let. 

 

5. Odvolání souhlasu

Souhlas, který subjekt společnosti VelVelis CZ udělil, může kdykoliv odvolat na e-mailu:, v odkazu  nebo na adrese katerina.hermanova@velvelis.cz Příjem obchodních sdělení je možno také vyloučit v každém jednotlivém „newsletteru“.

Pokud dojde k odvolání souhlasu u zpracování, které provádí více správců vedle sebe, je subjekt oprávněn souhlas odvolat vůči každému správci zvlášť na kontaktních údajích každého správce a nebo vůči všem správcům na kontaktních údajích kteréhokoliv správce. Obdobně může subjekt postupovat i u uplatnění jiných práv, námitek či žádostí. 

 

6. Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

VelVelis CZ ke zpracování osobních údajů užívá zpracovatele v podobě následujících dodavatelů: marketingové společnosti, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací a společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci. 

 

7. Uplatnění námitek, stížností a žádostí o ukončení zpracování

Žádosti, námitky a stížnosti subjektu ohledně zpracování jeho osobních údajů může subjekt uplatnit na e-mailu: katerina.hermanova@velvelis.cz

 

 

8. Hodnocení zboží – HEUREKA

VelVelis CZ používá k zlepšování kvality služeb hodnocení, které zákazník může dobrovolně využít, resp. jej může odmítnout a to kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu. Zpracovatele pro tento účel je společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727. 

Informujeme Vás, že odesláním objednávky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek se zapojujete do programu „Ověřeno zákazníky“, který pro VelVelis CZ provádí společnost Heureka Shopping s.r.o. jako provozovatel portáluHeureka.cz (dále jen „Heureka“ a program dále jen „program Heureka“). Zapojení do programu Heureka je dobrovolné – subjekt je může odmítnout na e-mailu:z nebo zaškrtnutím pole před odesláním objednávky.VelVelis CZ pověřil Heureku, aby po odeslání objednávky zaslala e-mail, ve kterém může zákazník vyplnit hodnocení VelVelis CZ a objednaného zboží – pouze za tímto účelem VelVelis CZ Heurece předá Vaše jméno, příjmení, e-mail a přehled objednaného zboží – Heureka následně po odeslání e-mailu dle zadání veškeré údaje likviduje, ledaže má k jejich zpracování dobrovolný souhlas dotčeného zákazníka. Souhlas k dalšímu zpracování může zákazník vyjádřit po rozkliku odkazu v zaslaném e-mailu s žádostí o odeslání hodnocení. Odesláním hodnocení umožňuje zákazník Heurece zveřejnění své přezdívky, zakoupeného zboží a hodnocení avšak na základě zvláštního samostatného souhlasu dle podmínek uvedených ve formuláři. Heureka není oprávněna nakládat bez souhlasu zákazníka s jeho osobními údaji, proto se zákazník může rozhodnout, zda následně souhlas Heurece udělí či nikoliv.

Právním základem zpracování je plnění smlouvy a rovněž oprávněný zájem na zkvalitňování služeb, pokud k plnění smlouvy nedojde/smlouva je ukončena. 

Rozsah užitých údajů je jméno, příjemní, e-mail, přehled objednaného zboží a hodnocení. 

Doba uchování hodnocení pro tento účel činí 12 měsíců. Více informací o způsobu prováděného hodnocení můžete nalézt 

 

9. Cookies

VelVelis CZ používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies.

Cookies jsou malé textové soubory umístěné do počítače nebo do jiného zařízení s přístupem k internetu.

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě.

Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Subjekt může prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a může se rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

V nastavení prohlížeče může subjekt cookies zakázat. Pokud subjekt cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a internetových stránek.

Cookies, které jsou již uložené, může subjekt průběžně mazat ze svého počítače.

Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne subjekt v návodu k použití svého prohlížeče.

Více informací o cookies a způsobu vypnutí nalezne subjekt také zde:

 o zpracování cookies zpracovatele údajů:

 

10. Poučení o právech subjektu

Právo na přístup, Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů.

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a)    uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b)    odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:  

a) účely zpracování;   

b) kategorie dotčených osobních údajů;   

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;   

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;  

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;   

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

 

Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

 

Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

 

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

 

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. 

 

11. Definice

Pojmy uvedené v tomto dokumentu mají význam, který odpovídá níže uvedeným definicím:

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto podmínek.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Účelem zpracování rozumíme důvod, proč správce osobní údaje zpracovává. Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a příjmení.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpět do obchodu